ارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر

.با ما تماس بگیرید


021 884 65 112

info@tehran-tc.com

سمعک و نورومادولیشن

تقویت شنوایی


در بخش تجویز، تأیید، تنظیم و فروش انواع تجهیزات شنوایی و کمک‌شنوایی، مشاوره و تجویز تخصصی انواع سمعک متناسب با نیازهای فردی مراجعین، تهیه انواع وسایل جانبی و کمکی سمعک، ساخت انواع قالب‌های گوش، تنظیم و برنامه‌ریزی انواع سمعک‌ها از کمپانی‌های مختلف و مشاوره و تجویز انواع ماسکرهای وزوز گوش و دستگاه نورومادولیشن انجام می‌شود. مرکز شنوایی سنجی تهران

 ،(Acoustical Coordinate Resting Neuromodulation) CR نورومادولیشن اکوستیک

روش درمانی جدیدی است که با تولید اصوات درمانی در محدوده فرکانس وزوز گوش، باعث کاهش  شدت و آگاهی از وزوز گوش می‌‌شود و در بسیاری از موارد درمان کامل را در پی دارد. م

مرکز شنوایی و وزوز گوش تهران در حال حاضر تنها مرکز تخصصی برای تجویز و تنظیم این دستگاه در کشور است. مرکز شنوایی و وزوز گوش تهران